Vilka är vi?

Vi är journalister, redaktörer, fotografer, yrkesutövare inom audiovisuell kommunikation, grafiska formgivare, illustratörer, förlagsredaktörer och översättare. För närvarande har Medielaget drygt 300 medlemmar som är yrkesverksamma inom media och kommunikation.

 

Medielaget är Finlands Journalistförbunds svar på ett arbetsliv i förändring. Förbundet grundade Medielaget för sina medlemmar år 2017. Andelslagets verksamhetsform konstaterades vara den som bäst kunde stödja medlemmarna i deras arbete och samtidigt låta en arbetsgemenskap växa fram.

 

Vi erbjuder beställarna smidiga och kostnadseffektiva tjänster inom medias olika delområden: kommunikation, formgivning, illustration och fotografi samt film, radio och tv. Vi skräddarsyr rekryteringen för att motsvara beställarens behov och kan på så sätt hitta den aktör som lämpar sig bäst för uppdraget.

 

Till dig som gärna vill arbeta i ett anställningsförhållande erbjuder vi en trygg arbetsgemenskap i andelslagsform. Medielaget är ett medlemsägt och jämlikt företag vars medlemmar, om de så önskar, kan delta i andelslagets utveckling och i fattandet av beslut om gemensamma frågor.

 

Vår målsättning är smidig samverkan med beställare och leverantörer inom media. Vi strävar också till att fördomsfritt hitta nya lösningar för att sammanföra uppdragsgivare och yrkesutövare.

Vanliga frågor

Vad kostar det att vara medlem?

Anslutningsavgiften är 99 euro. Dessutom ska du betala en andelsavgift på en (1) euro. Vi hoppas att anslutningsavgiften sporrar medlemmen att binda sig till verksamheten. Anslutningsavgiften returneras ej.

 

Utöver detta innehåller andelslaget att varje faktura. Medielaget strävar inte efter vinst och eventuellt överskott kan återbetalas till medlemmen som ränta på andelsavgiften (då förstås i proportion till vad medlemmen fakturerat för).

Är medlemmen i ett anställningsförhållande?

Ja. Arbetet görs för Medielaget. Enligt Skatteförvaltningens anvisningar för lön eller arbetsersättningar är en person som jobbar i ett andelslag anställd. Arbetslöshetskassor och TE-byråer avgör frågan självständigt.

 

Arbetslöshetsskyddet beror på hur myndigheterna, a-kassorna och FPA tolkar ärendet. En medlem bör själv reda ut sin eventuella position som arbetslös hos myndigheterna.

Hur gör jag skatteavdrag som hänför sig till en faktura?

Kostnader som uppkommit för ett separat jobb kan du anmäla som kostnader för inkomstens förvärvande i samband med att du skriver in uppgifterna för ett arbetsuppdrag i den elektroniska medlemstjänsten (intranät). Kostnaderna betalas som kostnadsersättningar åt den anställda. Större anskaffningar, till exempel arbetsredskap, kan du avdra på frilansens skatteblankett (blankett 15 i skattedeklarationen).

 

Ifall du vill skaffa arbetsredskap till andelslaget bör du först vara i kontakt med Medielagets styrelse. Styrelsen fattar beslut om anskaffningar i förväg. Om medlemmen köper utrustning för Medielagets räkning ska medlemmen skicka originalkvittona till Medielaget på det sätt som hen fått anvisningar om.

 

Om medlemmen skaffar utrustning till Medielaget bör hen vara medveten om att utrustningen ägs av Medielaget. I fall andelslaget löses upp, går i konkurs eller ska företagssaneras bör utrustningen återlämnas till bolaget. Mer anvisningar om detta finns på Medielagets intranät.

Vad har jag för nytta av att höra till Medielaget?

Medielaget är ett äkta arbetsandelslag som hjälper dig i arbetet och som sköter byråkratin och administrationen åt dig. Medielaget strävar inte efter vinst. Andelslaget är en gemenskap för journalister och kommunikationsproffs. Vi vill jobba tillsammans och är stolta för det vi gör.

 

Medielaget kan underlätta vardagen för dig som jobbar som frilans i och med att du inte har företagarskyldigheter (som till exempel företagarens pensionskostnader). Medielaget är din arbetsgivare under ditt uppdrag. Vi skickar fakturan till kunden och innehåller alla lagstadgade kostnader från lönen. Vi sköter med andra ord arbetsgivarskyldigheterna.

 

Medielaget är det vi tillsammans skapar av andelslaget. Vi erbjuder möjligheter till att skapa nätverk, vi erbjuder intressebevakning och utbildning. Vi är experter på mediebranschen och våra medlemmar får stöd både av Journalistförbundet och av varandra. Läs mer om våra tjänster här.

Vilka tjänster erbjuder Medielaget?

Medielaget är ett äkta arbetsandelslag som hjälper dig i arbetet och som sköter byråkratin och administrationen åt dig. Medielaget strävar inte efter vinst. Andelslaget är en gemenskap för journalister och kommunikationsproffs. Vi vill jobba tillsammans och är stolta för det vi gör.

 

Medielaget kan underlätta vardagen för dig som jobbar som frilans i och med att du inte har företagarskyldigheter (som till exempel företagarens pensionskostnader). Medielaget är din arbetsgivare under ditt uppdrag. Vi skickar fakturan till kunden och innehåller alla lagstadgade kostnader från lönen. Vi sköter med andra ord arbetsgivarskyldigheterna.

 

Medielaget är det vi tillsammans skapar av andelslaget. Vi erbjuder möjligheter till att skapa nätverk, vi erbjuder intressebevakning och utbildning. Vi är experter på mediebranschen och våra medlemmar får stöd både av Journalistförbundet och av varandra. Läs mer om våra tjänster här.

Kostar medlemskapet? Hur mycket?

Anslutningsavgiften är 99 euro. Dessutom ska du betala en andelsavgift på en (1) euro. Vi hoppas att anslutningsavgiften sporrar medlemmen att binda sig till verksamheten. Anslutningsavgiften returneras ej.

 

Utöver detta innehåller andelslaget att varje faktura. Medielaget strävar inte efter vinst och eventuellt överskott kan återbetalas till medlemmen som ränta på andelsavgiften (då förstås i proportion till vad medlemmen fakturerat för).

Har man rätt till inkomstbaserat arbetslöshetsunderstöd då man arbetar för Medielaget

Ja. Arbetet görs för Medielaget. Enligt Skatteförvaltningens anvisningar för lön eller arbetsersättningar är en person som jobbar i ett andelslag anställd. Arbetslöshetskassor och TE-byråer avgör frågan självständigt.

 

Arbetslöshetsskyddet beror på hur myndigheterna, a-kassorna och FPA tolkar ärendet. En medlem bör själv reda ut sin eventuella position som arbetslös hos myndigheterna.

Är det ekonomiskt lönsam för mig att höra till ett andelslag?

Medielaget är en extra tjänst som erbjuds Journalistförbundets medlemmar. Verksamheten är främst ämnad för dig som vill fokusera på det du är bäst på – journalistik och kommunikation.

 

Det kan vara mer ekonomiskt lönsamt att jobba som företagare, till exempel enskild näringsidkare, om du själv gillar att ha koll på skatteavdrag och själv vill sköta dina företagarskyldigheter.

 

Om du vill fokusera på det du är bäst på och låta någon annan ta hand om fakturering och administration är det smartare att jobba via ett andelslag.

Förmedlar Medielaget arbetstillfällen?

Medielaget marknadsför sina medlemmars arbetsinsats på webbplatsen och strävar efter att hitta jobb för medlemmarna. Andelslaget förmedlar arbetserbjudanden åt sina medlemmar.

Kan Medielaget skicka elektroniska fakturor till kunderna?

Ja, det är nu möjligt.

När kommer jag få min lön i mitt konto?

Vi betalar löner två gånger i månaden: i mitten av månaden och sista arbetsdagen i månaden.

När startar verksamheten?

9.1.2017.

Erbjuder Medielaget arbetsrummen?

Mediakunta selvittää työtilojen tarjoamista.

Måste man vara medlem i Journalistförbundet för att vara medlem i Medielaget?

För att vara medlem i Medielaget bör du också vara medlem i Finlands Journalistförbund.

 

En medlem i Medielaget bör också meddela andelslaget ifall hen inte längre är medlem i Journalistförbundet.

Der finns även andra andelslag, varför borde jag höra just till Medielaget?

Medielaget är det vi tillsammans skapar av andelslaget. Vi erbjuder möjligheter till att skapa nätverk, vi erbjuder intressebevakning och utbildning. Vi är experter på mediebranschen och våra medlemmar får stöd både av Journalistförbundet och av varandra. Läs mer om våra tjänster här.

Kan jag avdra mervärdesskatt eller göra företagsskatteavdrag?

Nej. Dessa avdragen gäller endast enskilda näringsidkare. Enligt Skatteförvaltningens tolkning har du ett anställningsförhållande till Medielaget och kan därför inte utnyttja dessa avdrag.

Kan jag få startpeng?

Nej. Du är i ett anställningsförhållande till Medielaget. Startpeng ges inte för sådana ändamål.

Hur bestäms moderskaps- eller sjukdagpenningen?

Moderskaps- eller sjukdagpenningen fastställs på basen av dina löneinkomster, på samma sätt som hos andra som har ett anställningsförhållande. Mer om detta hittar du på Folkpensionsanstaltens (FPA) webbplats.

Vilka skyldigheter har jag som medlem i Medielaget?

Som medlem förbinder du dig att ge uppgifter om Medielaget ärligt och utan dröjsmål. Du är skyldig att, då Medielaget ber om det, ge information om frågor som hänger ihop med arbetsuppdrag och med arbetsförhållandet.

 

Som medlem bör du använda Medielagets elektroniska medlemsservice för att meddela om arbetsuppdrag. Medielaget tar inte emot uppgifter som meddelats per telefon eller per e-post.

 

Medielaget följer arbetslagstiftning och kollektivavtal. En medlem bör på förhand redogöra för arbetets innehåll. Medlemmen ansvarar för att hen ger riktiga och sanningsenliga uppgifter till andelslaget.

 

En medlem i Medielaget har inte arbetsavtalslagens konkurrensförbudsavtal. Det betyder att du också kan jobba för andra arbetsgivare eller som självständig företagare.

Kan jag lämna Medielaget?

En medlem kan säga upp sig från Medielaget genom ett skriftligt meddelande till styrelsen. Du kan lämna in en avskedsansökan tidigast två månader efter att du anslutit dig. En medlem i Medielaget bör också meddela andelslaget ifall hen inte längre är medlem i Journalistförbundet.